Pravni slovar

tožba, s katero en stranka (tožnik) zahteva, da se drugo stranko (toženca) obsodi na neko dajatev ali storitev, dopustitev ali opustitev.
jemanje prstnih odtisov. V kriminalistiki uporabljena metoda, s katero se dokazuje istovetnost.
da pogodba, s katero lahko zapustnik z darilno pogodbo, da del svojega premoženja obdarjencu, vendar pa še vedno ostane lastnik tega premoženja do svoje smrti. Darilna pogodba, ki se mora izpolniti… Več >
darovalec/darovalka semečeca/jajčeca morata biti polnoletna. Njune celice se lahko uporabi le če so primerne za oploditev in če se z njimi ne more povzročiti nevarnosti otroku ali ženski. Darovane… Več >
finančna (enkratna ali se ponavljajoča) se dajatev (fizične in pravne osebe) državi ali občini in je predpisan z zakonom, kar smatra neplačevanje davka kot kaznivo dejanje. Država z davkom krije… Več >
je vsaka dajatev, ki se plača državi in za katero plačnik neposredno ne dobi nobenega povračila.
je davek, ki se plača od podarjenega ali podedovanega premoženja.
je davek na blago in storitve.
je davek na nova in rabljena motorna vozila iz tujine.
prihodki (davki) od prodane ali s kakšnim drugim pravnim odplačnim poslom prenosa lastnine ali uporabe nepremičnine pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži. Zavezanec za plačilo davka… Več >
davek ki se plačuje na vodna plovila, ki so daljša od 5 metrov in so vpisana v register vodnih plovil ter tudi od tistih, ki so vpisana in izpolnjujejo pogoje za vpis. Gre za letno davčno obveznost,… Več >
davek na dobiček pravnih oseb (podjetij).
obsega preverjanje pravilnosti in pravočasnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov, idr. Vrši se v prostorih davčnega urada, opravlja jo davčni kontrolor.
je znesek ali v denarju izražena vrednost premoženja, ki je osnova od katere se obračuna davek.
je višina davka glede na davčno osnovo. Največkrat je izražena v procentih od davčne osnove.
davčni zavezanci, davčne osnove ali dohodki, za katere zakon predpisuje nižje plačilo davkov, kot je splošno predpisana stopnja.
davčni zavezanci, davčne osnove ali dohodki, ki so oproščeni plačila davka.
institut po katerem davčni zavezanec sam obračuna, odmeri in plača davek.
institut po katerem organizacija ali posameznik, ki je izplačevalec dohodka, odtegne davek v imenu in na račun zavezanca.
davčna prevara, pri kateri se preslepi davčno ustanovo za pridobitev ID za DDV, za izvedbo davčnih prevar.
je oseba, ki se ji odmeri davek. Davek plača plačnik davka, ki je navadno tudi davčni zavezanec, ni pa nuno, saj lahko davek plača tudi 3 oseba.
institut davčnega poroštva preprečuje, da bi se davčni zavezanec izognil plačilu davka, s tem da bi na družinskega člana prenesel premoženje.
stanje pri katerem zmagovita država v vojni osvoji celotno območje poražene države in ga priključi svoji.
takšni državi imajo ne centralni organi večjo vlogo in večjo avtonomijo pri odločanju. Upoštevati sicer morajo splošne norme, ki so postavljene s strani višjih organov, ampak jim le-ti ne dajejo… Več >
zahteva upravičenega dediča, da mu neupravičen dedič izroči zapuščino ali njen del.
nevreden, da deduje po zakonu (ne more dobiti niti nujnega deleža) ali po oporoki je tisti, ki je z naklepom vzel ali poskusil vzeti življenje zapustniku. Dedno nevreden je vsak sostorilec, tudi pomočnik… Več >
je sposobnost dedovati. Imajo jo praviloma vse fizične osebe (tujci pod pogojem vzajemnosti). Pravne osebe pa so omejeno dedno sposobne,saj lahko dedujejo le po oporoki.
delež odpadlega dediča se razdeli na številko enakih delov in pripade (priraste) drugim dedičem v isti liniji.
so skupine, v katere spadajo različni sorodniki zapustnika, in s katerimi se določi kdo deduje za zapustnikom. Bližji dedni red izključuje iz dedovanja bolj oddaljenega. Delijo se na prvi, drugi in… Več >
realno dejanje dejanske izročitve je dejanska izročitev stvari v neposredno izročitev pridobitelja.
damnum emergens. Obsega zmanjšanje premoženja ali premoženjske vrednosti, ki je pred poškodbo še obstajala.
ena obvladujoča družba, ki ima večinski kapitalski delež v eni ali več odvisnih družb in odvisne družbe, povezane pod enotnim vodstvom obvladujoče družbe.
je glavni ustvarjalni vir za doseganje ciljev družbe in temeljna statusna značilnost družbe.
večstranski pravni posel, ki predstavlja neobvezujoč akt, v katerem so določena načela.
obvestilni vpis se nanaša na že obstoječa dejstva ali na že nastalo pravico. S tem vpisom postane javni za vse osebe (vpis o imenovanju direktorja, sprememba družbenika,?).
je vsaka fizična oseba, ki z delodajalcem sklene pogodbo o zaposlitvi ali katero drugo pogodbo, za katero je značilno delovno, odvisno razmerje med delavcem in delodajalcem. Opravljati mora delo, katero… Več >
upnik, ki imajo tujo odločbo, lahko zahteva, da se o njenem priznanju in izvršitvi odloči v le-tem postopku, kot o glavnem vprašanju.
je stvar, katera ne izgubi svoje vrednosti z delitvijo.
je pravnoorganizacijska oblika kapitalske družbe, ki ima osnovni kapital razdeljen na delnice. Družba odgovarja upnikom z vsem svojim premoženjem, delničarji pa ne.
je lahko pravna ali fizična oseba ter drug subjekt, ki sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi, za katero je značilno odvisno razmerje. Kdor najame drugega in mu da plačilo za opravljeno delo.
zavarovalna doba, pri kateri se ne upošteva dokupljene dobe študija, vojaškega roka ter dodane dobe.
je javna listina, s katero se izkazujejo določena upravičenja delavca v postopkih uresničevanja določenih pravic. S 1.1.2009 Zakon o delovnih razmerjih opušča delovno knjižico kot obvezen dokument… Več >
je dovoljenje za zaposlitev oziroma dovoljenje za delo, ki omogoča tujcu le delo oz. zaposlitev pri točno določenem delodajalcu. Praviloma se izdaja na vlogo delodajalca, izjemoma pa lahko za osebno… Več >
delovna sodišča so pristojna za odločanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih. Socialna sodišča pa v socialnih sporih na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega… Več >
opredeljuje kraj in vrsto dela, ki ga bo delavec opravljal. Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela) javno objaviti. Objava prostega dela mora vsebovati pogoje… Več >
je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in… Več >
politični sistem pri katerem ima velik del (večina) prebivalstva pravico do političnega odločanja (volitve), lahko izživljajo svoje svoboščine in vladajoča oseba ali skupna je odgovorna narodu… Več >
pomeni da ima v državi oblast ljudstvo ki to oblast izvršuje neposredno z volitvami.
sprememba iz podržavljenje lastnine, nazaj v privatno lastnino.

denarni prejemek, namenjen zadovoljevanju minimalnih življenskih potreb.

obvestilo tretjemu o odstopljeni terjatvi drugemu upniku.
prisilna preselitev posameznika ali dela prebivalstva v drug, oddaljen kraj.
deponent (položnik) lahko vsak trenutek dvigne denar in z njim razpolaga.
zavrženje stvari. Lastnik stvari več ne želi imeti v posesti.
izvedene prihodke država oziroma lokalna skupnost prejema na podlagi javnopravnih predpisov (davščine).
odprava ali razveljavitev (delno ali v celoti) pravne norme, z novo pravo normo iste ali višje stopnje.
politične ureditev, v kateri ima vladar neomejeno oblast (fevdalizem, sužnjelastništvo).
imetništvo. Izvrševanje dejanske oblasti za drugega, po čigar navodilih, se je imetnik dolžan ravnati.
kaznivo dejanje usmrtitve otroka, s strani matere, takoj po porodu ali med njim.
upnik lahko naperi devastacijsko tožbo zoper lastnika, če le-ta s svojim ravnanjem ali opustitvijo zmanjšuje vrednost premičnine ali nepremičnine, ali kako drugače znižuje njeno vrednost.
odklon od normalnega vedenja.
odklonsko ravnanje. Ravnanje, ki ga celotna družba ali družbena skupna šteje za nenormalna oziroma škodljiva.
o pravnem sredstvu odloča višja instanca.
vojaški ubežnik.
pobeg od vojske ali iz boja.
tiranija (v antiki), poglavar države je prišel na funkcijo z nasiljem in protipravno, ni časovno omejena. Vladar vlada z nasiljem in ni odgovoren, niti pravno niti politično.
upravna organizacija v sestavi ministrstva.
pravni akt EU, ki določi cilje, katere morajo države članice uresničiti, na kakšen način pa je prepuščeno njim samim. Direktiva določi datum, do katerega jo je potrebno prenesti na nacionalno… Več >
leasing, pri katerem ni posrednika med prodajalcem (leasingodajalcem) in kupcem (lizingojemalcem).
glas predsednika kolegijskega organa odloči o glasovanju pri enakem številu glasov.
določa obnašanje ljudi in način ravnanja.
pravo, ki ga subjekti smejo spreminjati in prilagajati v sklenjeni pogodbi.
prodaja na daljavo. Prodajalec pošlje kupcu na njegov naslov, ker nista v neposrednem stiku.
čas zunaj zavarovanja, ki se upošteva pri ugotavljanju minimalne pokojninske dobe za pridobitev pravice do starostne pokojnine.
so tista pravna dejstva, ki ustvarjajo pravne posledice neodvisno od volje oseb (smrt, rojstvo, poškodba,?).
je neposreden davek fizičnih oseb. Davčna osnova dohodnine so osebni prejemki , dohodki od kmetijstva, dohodki od dejavnosti, dohodki od kapitala, dohodki od premoženja in dohodki od premoženjskih… Več >
dolžnost dokazovanja v postopku. V civilnem postopku nosi dokazno breme (dokazuje) pravdna stranka, v kazenskem postopku pa tožilec.
predmeti ali dejanja, s katerimi se izvajajo dokazi (pripomočki za dokazovanje (zaslišanje prič, izvedenska mnenja,?).
obdobje, določeno z zakonom, v katerem zavarovanec ni bil vključen v obvezno ali prostovoljno pokojninsko zavarovanje, šteje pa se v zavarovalno dobo le ob pogoju plačila prispevkov.
kar mora kdor vrniti, poravnati. Dolg je lahko tudi moralen, v pravnem smislu pa največkrat govorimo o denarnem dolgu.
je oseba, ki nekomu nekaj dolguje. Navadno je to denar. Dolžnik ima do upnika dolg.
če dolžnik ne izpolni obveznosti v roku, ki je bil določen za izpolnitev.
vzajemna dolžnost preživljanja velja po zakonu samo med člani družine (starši in otroki in tudi med očimom/mačeho in pastorko/m). Dolžnost preživljanja imajo starši, dokler imajo nad otrokom… Več >
kdor je obdolžen kaznivega dejanja, velja za nedolžnega, dokler mu kriva ni dokazana in ugotovljena s pravnomočno sodbo.
je oblika delovnega dovoljenja z vnaprej določeno časovno omejitvijo, na podlagi katerega se tujec lahko začasno zaposli ali dela v Republiki Sloveniji v skladu z namenom, za katerega je bilo dovoljenje… Več >
izda se za čas, ki ga delodajalec opredeli v vlogi, ki pa ne more biti daljši od enega leta. Izda se pod pogojem, da v evidenci zavoda za zaposlovanje ni ustreznih domačih brezposelnih oseb oziroma… Več >
pripojitev družbe matere, k družbi hčeri.

brezpilotno plovilo, ki ga iz tal upravljamo preko daljinca.

ima status pravne osebe osebne družbe, pri kateri velja, da so družbeniki osebno odgovorni za dolgove družbe. Ustanovi se s pogodbo med družbeniki.
družina je življenjska skupnost staršev in otrok, kjer so lahko starši naravni starši (roditelji) ali adoptivni( posvojitelji) starši.

je država, ki ni država sedeža te zavarovalnice in v kateri je zavarovalnica ustanovila podružnico ali v kateri neposredno opravlja zavarovalne posle.

je država, v kateri je zavarovalnica pridobila dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov.

pripadnost določeni državi. Pravna vez, ki veže posameznika na določeno državo.
je pregled planiranih prihodkov in odhodkov neke države v nekem časovnem obdobju oblikuje ga vlada in potrdi parlament.
predlaga Državnemu zboru sprejem zakonov, daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti, zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča, zahteva… Več >
je odvetnik ki zastopa interese države v kazenskem postopku.
pravosodni organ v kazenskem postopku, ki zastopa interese države (družbe).
blago je uvoženo ceneje, kot pa je njegova normalna cena v državi uvoza.
ugovor s katerim se ugovarja replika in predlaga, da ugovor ostane v veljavi.
je komanditna družba, pri kateri je edinimi komplementar družba, v kateri ni osebno odgovornih družbenikov oziroma vso vsi komplenetarji kapitalske družbe (osebna družba).
izraz soglasno izražene volje, na katero so vezane določene pravne posledice.
sestava in pregled pogodb

Prometni prekrški

Menite, da ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili? Vse v zvezi s prometnimi prekrški.

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
Oškodninski zahtevki - tv oglas
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×