Pravni slovar

je načelo vestnosti in poštenja v pogodbenem pravu. Pomeni, da je vsak svobodno sklenjen sporazum pogodbo treba spoštovati in ga v skladu s tem vestno izpolnjevati, kot je bilo dogovorjeno, kar pomeni,… Več >
področje. Samostojen del, ki z drugimi tvori določeno širšo dejavnost. Gospodarska panoga.
postopek v katerem lahko eno parcelo razdelimo v dve ali več novih parcel, lahko pa tudi obratni, če so izpolnjeni pogoji, združimo eno ali več parcel v eno novo parcelo.
postopek združitve ali razdelitve parcel.
v njem so zapisane parcele in ob njih lastniki.
vlaganje tihega družbenika v nosilca tihe družbe. Ima ob posojilnih elementih tudi elemente pogodbe o udeležbi.
je demokratično izvoljeno politično telo z več posamezniki, izvoljeno s strani državljanov z volilno pravico. Naloga parlamenta je odločanje v imenu ljudstva, s strani katerega so bili izvoljeni.
je ustavni institut (pripomoček) katerega državni zbor uporablja za uresničevanje širšega družbenega nadzora. Uporabljajo se za ugotovitev odgovornosti določenih javnih ustanov in posameznikov.
ureditev v družini, kjer ima moč odločanja oče.
nauk o vplivu kazenskih sankcij in družbene reakcije na kriminaliteto, njeno preprečevanje in vpliv.
besedna zveza, ki označuje osebo, ki ni zaželena oziroma dobrodošla v državi, zaradi svojega nasprotovanja oblasti.
pojavlja se v monarhijah. Povezanost držav je v tem, da imata enakega vladarja (dve državi, en vladar), državi se povezujeta po osebi (personi).
domneva.
pripomoček s katerim se potrjuje verodostojnost organa in njihovih aktov in dokumentov, ki jih izdaja.
je pisna izjava ene ali obeh strank, ki je podana med pogajanji ali ob koncu pogajanj, da bi stranki ugotovili, o katerih sestavinah sta že dosegli soglasje. čeprav sta ga podpisali obe stranki, ta… Več >
plačilo za opravljeno delo. Sestavljena je iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Plača se plačuje za plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od enega meseca.
sklep sodišča, s katerim le-to naloži tožencu, da poravna tožnikovo zapadlo denarno terjatev ali globa izdana s strani policista za motenje javnega reda in miru.
je označba vpisa številke delovnega naloga na zemljiškoknjižni vložek.
dolžnik lahko pobota terjatev, ki jo ima nasproti upniku, s tistim kar terja od njega, če sta obe terjatvi zapadli in se obe glasita na denarni znesek ali druge nadomestne stvari iste vrste.
kapitalska neustreznost. Je premoženjsko stanje družbe, ki onemogoča uresničevanje gospodarskih ciljev.

zastopstvo ali podružnica zavarovalnice, ki se nahaja na ozemlju države gostiteljice. Vsaka trajna navzočnost zavarovalnice na območju države, ki ni država sedeža te zavarovalnice, se obravnava… Več >

zastavni upnik lahko svojo, z ročno zastavno pravico zavarovano terjatev, zastavi.
je sporazum med dvema, lahko pa tudi več strankami, s katerimi se stranke dogovorijo o njihovih medsebojnih obveznostih. Ni nujno, da je pogodba sklenjena v pisni obliki, razen, če zakon to narekuje. Več >
zaveza med prevzemnikom posla in naročnikom, da bo podjemnik (prevzemnik posla) opravil določen posel (popravilo, izdelava, umsko delo,?), naročnik pa ga bo za to plačal.
s to pogodbo se preživljalec zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega (preživljanca), drugi pogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega… Več >
z izročilno pogodbo se izročitelj zaveže, da bo izročil in razdelil svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem že za čas svojega življenja. Pogodba mora biti sklenjena… Več >

Pogodba s katero se organizator potovanja pri organiziranju potovanja zavezuje, da bo priskrbel potniku naslednje storitve: prevoz, bivanje in druge storitve, ki so z njima povezane, potnik pa se zavezuje,… Več >

pogodba s ketero se sklene delovno razmerje med delavcem in delodajalcem. Skleniti jo morata v pisni obliki, vendar to ne pomeni da, če pogodba ni bila sklenjena v pisni obliki, to ne vpliva na njeno… Več >
pomeni, da bo stranka, ki bo zamudila z izpolnitvijo ali ne bo izpolnila svoje obveznost iz pogodbe, morala nasprotni stranki plačati določen denarni znesek ali pa ji priskrbeti kakšno drugo premoženjsko… Več >
so obresti za katere se dogovorita upnik in dolžnik in ki tečejo v obdobju od nastanka denarne obveznosti do njene zapadlosti. Pravni temelj nastanka obveznosti je pravni posel (pogodba). Zapadejo hkrati… Več >
med seboj povezane družbe z pogodbo o obvladovanju, ki obvladujoči družbi dovoljuje, da posredno ali neposredno obvladuje odvisno družbo.
negotovo dejstvo, od katerega je odvisen pravni učinek. Nedopusten, če je v nasprotju z ustavo in zakoni ter moralo.
opozorilna sankcija, pri kateri sodišče določi kazen (denarno ali zaporno), ki pa ne bo izvršena, če obsojenec v preizkusni dobi (od 1 do 5 let
začasni vpis se vpiše kot predznamba, kar pomeni da bo učinkoval šele, ko se bo izpolnilo določeno dejstvo.
zveza v kateri ima ena ženska več partnerjev.
zakonska zveza (v Islamski veri), ko je en moški poročen z večimi ženskami ( v Sloveniji prepovedana) ali obratno.
zveza v kateri ima en moški več pratneric.
detektor laži. Naprava, ki je zasnovana na izkušnji, da doživljan človek kadar laže določeno mero vznemirjenosti zaradi strahu. Ni zakonsko opredeljen, ampak se pod določenimi pogoji lahko uporabi… Več >
stanje, kjer ima oseba več kot 2 državljanstva.
odpustitev kazenskega pregona, odpustitev oziroma omilitev kazni, spregled posledic obsodbe ali odprava oz. skrajšanje trajanja varnostnega ukrepa po imenu določeni osebi.
predlog dan določeni osebi za sklenitev pogodbe (obligacijsko pravo), ki ima vse sestavine pogodbe in bi pod pogojem sprejema, bila pogodba med strankama sklenjena. Splošna ponudba je predlog za sklenitev… Več >
pomožen vpis v zemljiško knjigo, s katerim se vpiše spremembo podatka glede nepremičnine oziroma imetnika pravice na nepremičnini, ki se vpisuje v ZK.
sklep s katerim organ popravi v izdani odločbi ali overjenih predpisih pomote v imenih, številkah, pisnih ali računskih pomotah ter drugih očitnih pomotah.
stanje pri katerem se porok upniku zaveže, da bo izpolnil zapadlo obveznost dolžnika, če sam tega ne bo storil.

stanovanje, poslovni ali durg prosto, za katerega se ločeno obračunavajo in delijo stroški.

je podana, če se podjetnik ali strokovnjak ne drži vestnosti, ki je potrebna v njuni stroki.
posebno premoženje je tisto, ki ga zakonec prinese v zakonsko zvezo in tisto, ki ga v času trajanja zakonske zveze ne pridobi z delom (z dedovanjem, kot darilo).
posest pomeni imeti stvar v dejanski, torej fizični oblasti. Posest ni pravica, pač pa zelo pogosto kaže na obstoj določene pravice.
nadomestek dejanske izročitve. ćteje se izročitev za opravljeno, s sklenitvijo pravnega posla o prenosu lastninske pravice, ob dogovoru strank, da nepremičnina kljub prenosu lastninske pravice še… Več >
pravica (privilegij) poslancev, da so izvzeti iz kazenskega pregona za časa trajanja njihovega mandata. Parlament mora privoliti v kazenski pregon zoper poslanca, v nasprotnem primeru tega sodišče… Več >
odgovornost, ki jo ima stranka izvira iz sklenjene pogodbe.
to so podatki, za katere tako določi družba oz. delodajalec s pisnim sklepom. Z njim morajo biti seznanjeni družbeniki, delavci in druge osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost. Za to se štejejo… Več >
sposobnost osebe, da za dejanji lastne volje nas prevzema pravice in obveznosti ter se pravno relevantno zavezuje.
ravnanja ki so pričakovana med osebami posebnih lastnosti (trgovci,?).
zbora je nepogrešljiv delovni pripomoček tako za poslance in zaposlene v državnem zboru kot za svetnike in zaposlene v državnem svetu (poslovnik državnega zbora).
besedni zapis, ki pojasnjuje številčne podatke računovodskih izkazov. je sestavni del letnega poročila in je obvezno pri družbah, katerih letno poročilo je zavezano k revidiranju.
izvrševanje dejanske oblasti nad stvarjo prek drugega, ki ima neposredno posest na podlagi kakršnega koli pravnega temelja.
odgovornost za škodo, ki jo je utrpela ena ali druga stranka, med katerima je posredoval, če je nastala škoda.
določa postopek uveljavljana pravic (materialnega prava) v postopku in pred sodiščem.
posvojitelj je lahko samo polnoletna oseba, ki je praviloma vsaj 18 let starejša od posvojenca. Posvojitelj mora imeti določene moralne, vzgojne in zdravstvene lastnosti. Posvojitelj ne more biti oseba,… Več >
je po slovenskem zakonu le popolna posvojitev (adopcijo), s katero se posvojenec popolnoma izloči iz rodbine staršev in povsem preide v rodbino posvojitelja, v kateri dobi položaj naravnega otroka… Več >
je stvar, ki se z normalno uporabo potroši.

fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

sporočilo stranki kakšne so njene možnosti, če se z odločbo ne strinja.
kadar si dvoje ali več organov lasti pristojnost v neki upravni zadevi.
zapustnik sam postavi nekoga za dediča.
je služnost, ki služnostnega opravičenca upravičuje, da za potrebe gospodujoče nepremičnine izvršuje določena dejanja na služeči nepremičnini.
pravica zagotovljena z Ustavo RS, da ima vsak državljan možnost in pravico do pritožbe ali katerega drugega pravnega sredstva proti odločbam (sodbam, sklepom) sodišča in drugih državnih organov,… Več >
oseba, ki je bila ko krivem obsojena ali obtožena za kaznivo dejanje z odvzemom prostosti, ima pravico do povračila škode in drugih pravic, ki jih narekuje zakon.
pravica vsakega posameznika, da se o njegovih pravicah in dolžnostih ter obtožbah proti njemu odloča in razsoja na za to pristojnem nepristranskem sodišču.
abstraktno stanje, pri katerem je bisto, da je delovanje vseh državnih organov urejeno s pravnimi pravili, ki določajo vsebino in način njihovega delovanja.
napaka, za katero odgovarja prodajalec, če ima na prodani stvari kdo tretji kakšno pravico, ki izključuje, zmanjšuje ali omejuje kupčevo pravico.
vloga posameznika ali skupine, s katero predlagatelj od pristojnih organov zahteva preizkus pravilnosti in zakonitosti predhodno izdane sodbe ali druge odločbe in le-to razveljavi ali spremeni.
avtonomna izjava volje ene ali več oseb, s katero se oblikujejo pravice in dolžnosti v konkretnih pravnih razmerjih.
nedoločen pravni pojem, katerega vsebine ni mogoče določiti na abstraktno regulativni ravni, ampak le v konkretnih življenjskih primerih.
pisno pravilo o pravno dovoljenem ali ukazanem ravnanju.
je pravni institut, ki varuje pravni promet in utrjuje pravno varnost. Pravnomočnost dosežemo, ko so vsa redna pravna sredstva (pritožba, ugovor) izkoriščena.
uvodni del kakšnega pomembnega pravnega predpisa, zakona, ustave,?
zavarovanje le denarnih terjatev. Z zakonom taksativno našteti ukrepi časovno omejenega zavarovanja, katerega namen je zagotoviti možnost oprave izvršbe v času, ko obstaja že kvalificirana listina… Več >
sodišče prvo opravi preizkus tožbe, v okviru katerega se ugotavlja ali se sploh lahko presodi zakonitosti izpodbijanega akta.
predvidevanje, sklepanje iz preteklega in sedanjega stanja na prihodnje.
prodajalec se zaveže, da bo pred prodajo stvari 3. osebi, ponudil v nakup drugi osebi, s katero se je tako dogovoril.
za poplačilo denarne terjatve je lahko vsaka dolžnikova stvar ali premoženjska oziroma materialna pravica, v kolikor ni z zakonom izvzeta iz izvršbe. Zakon o izvršbi in zavarovanju določa katere… Več >
pogodba, s katero pogodbene stranke prevzamejo obveznost, da bo kasneje sklenjena glavna pogodba. V primeru, da ima predpogodba enake sestavine kot glavna pogodba, je pravno zavezujoča in če ni v predpogodbi… Več >
zakonsko postavljena predpostavka kontrole ob posesti določenega števila delnic z glasovalno pravico za namen uporabe institucije prevzema družbe.
je vrsta glavnega vpisa v zemljiško knjigo, na podlagi katerega lahko bodoči hipotekarni upnik zavaruje (predznamuje) vrstni red pridobitve hipoteke, še preden razpolaga z vsemi potrebnimi dokumenti… Več >
v trenutku izročitve stvari preide nevarnost naključnega uničenja in poškodovanja stvari s prodajalca na kupca.
dejanje v sodnem ali upravnem postopku, narejeno za odkrivanje za postopek pomembnih predmetov, sledov, oseb in ostalih dejstev.
predhodno. Vprašanje, ki ga sodišče postavi višji instanci, za rešitev primera oziroma kako uporabiti kakšno pravno normo.
posebna vrste posodbe, kjer je dovoljena uporaba do preklica.
izguba pravice, če je upravičenec v roku, ki je za to določene, ne izvaja.
zakonom ali z drugimi predpisi določena kršitev javnega reda, za katero je predpisana sankcija.
volilo namenjeno dediču, ki se mu to prišteva k njegovemu dednemu deležu.
gre za premoženjski režim med zakoncema. Pravila, ki so postavljena ali z zakonom ali pa jih zakonca postavita sama glede svojih premoženjskih razmerij.
predznamba.
prenehanje prve obveznosti, za katero se upnik in dolžnik dogovorite, da jo nadomestita z novo obveznostjo, ki ima drugačen predmet in drugačno pravno podlago.
zagotavljanje enake obravnave ne glede na narodnost, raso, etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno… Več >
gre za zakonsko prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti med trajanjem delovnega razmerja, ki prepoveduje delavcu brez pisnega dovoljenja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati dela ali sklepati… Več >
človekova pravica, dana s strani Ustave RS, ki pomeni, da noben ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Vključuje pa tudi prepoved izvajanja medicinskih… Več >
vsebina izpolnitve (nekaj storiti, dati ali opustiti).
premoženje ne zadošča več za poplačilo vseh obveznosti podjetja.
preživljanje obsega pokrivanje izdatkov za življenje, vzgojo, šolanje in izobraževanje otroka. Obseg obveznosti se določi po potrebah otroka in zmožnostih staršev. Starši morajo mladoletnemu ali… Več >

stroški življenjskih potreb otroka, zlasti stroški bivanja, hrane, oblačil, obutve, varstva, izobraževanja, vzgoje, oddiha, razvedrila in drugih posebnih potreb… Več >

 oseba, ki je upravičena do izplačila preživnine.

oseba, ki je dolžna upravičencu plačevati preživnino.

neposestno stvarnopravno zavarovanje terjatev, s katerim se prodajalec in kupec dogovorita, da ostane prodajalec lastnik blaga tudi potem, ko bo blago že izročeno kupcu, vse do plačila celotne kupnine. Več >
začasni odvzem osebne svobode osumljencu oziroma obdolžencu, da se zagotovi njegova navzočnost v kazenskem postopku.
je način pridobitve lastninske pravice. Nekdo, ki ima stvar v posesti misleč, da je lastnik stvari, pridobi lastninsko pravico na tej stvari, ko preteče z zakonom določeno obdobje. Pri premičninah… Več >
pripoznanje očetovstva je prostovoljna izjava določenega moškega, da je on oče nezakonskega otroka. S pripoznanjem se mora strinjati mati.
postopek pri katerem je možno s pomočjo predsednika senata sklene poravnava, hkrati pa se s tem postopkom zagotovijo vsa potrebna dokazila in podatki, ki so ključni za hitro odločitev v glavni obravnavi. Več >
s pripravništvom se pripravnik usposablja za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju, ki nastane med delodajalcem in njim s pogodbo o zaposlitvi. Ob koncu pripravništva mora pripravnik opraviti… Več >
hipoteka na nepremičnini, ki nastane na podlagi sodne odločbe.
ponujen sporazum med dalj časa ne likvidnim podjetjem in upniki. Po sprejeti prisilni poravnavi se dolžnikove obveznosti zmanjšajo ali pa se izpolnitev le-teh odloži. V primeru, da prisilna poravnav… Več >
denarne dajatve oseb, gospodarskih in drugih družb, ki predstavljajo nadomestilo za določene storitve ali skupne koristi, ki mu jih nudi javna skupnost. Z njimi se zagotavlja delovanje ustanov in organizacij… Več >
samostojna stvar namenjena gospodarski rabi ali olepšanju glavne stvari ? vedno premičnina. Vez med glavno stvarjo in pritiklino je funkcionalna.
tuji sodni odločbi se v domačem pravu da enake pravne učinke kot v državi izdaje.
oseba, ki je klicana na sodni ali upravni postopek, da se izpove o zaznavanju dejstev, ki so predmet dokazovanja.
stroški, ki se povrnejo priči za potne stroške in izgubljen dobiček, ki jih je utrpela zaradi prihoda na sodišče.
je spodobnost osebe, da poda izjavo volje, za katere pravni red določa, da bi se naj glede na značilnosti zavedala njihovih pravnih učinkov.
so obresti, ki začnejo teči z dnem vložitve zahtevka pri sodišču. Tu velja izjema od prepovedi obrestovanja obresti, saj se lahko v tem primeru zahtevajo zamudne obresti od neplačanih obresti, vendar… Več >
zadevajo procesno pravo, kar pomeni, da se navezujejo na izvrševanje procesnih dejanj (rok za pritožbo,?).
posebna oblika pooblastila za zastopanje gospodarskih subjektov v prometu blaga in storitev. Zapisana je v sodnem registru.
je z zakonom pooblaščena oseba za sklepanje vseh vrst pravnih poslov v zvezi z poslovanjem družbe, razen za odtujevanje in obremenjevanje nepremičnin. Prokurist mora ob svojem podpisu navesti, da… Več >
predpogodba (obljuba k sestavi glavne pogodbe).
menja znotraj skupnih proračunskih sredstev,s povečavo proračunskih dohodkov, hkrati pa se na drugi strani za ta znesek zmanjšajo prihodki.
dogovor o pristojnosti. Vstop avtonomije volje v procesno vprašanje (stranki se dogovorite, katero sodišče bo pristojno).
možnost strank, da se dogovorijo, katero sodišče bo odločalo o njihovem sporu.
poda jo oseba, ki je pred javno ponudbo za odkup še nima 25 odstotkov vrednostnih papirjev druge družbe, ki zagotavljajo glasovalno pravico in ki želi opraviti prevzem.
tožba domnevnega lastnika. Ima jo tista oseba, ki je pridobila stvar s pravnim naslovom, ni pa vedel, da ni dobil lastninske pravice.
osnutek pisne pogodbe navedena v glavnih točkah (pukntih). Ni dokončen zapis pogodbe, ampak je zavezujoč v točkah kv katerih je bilo doseženo soglasje med strankama.
sestava in pregled pogodb

Prometni prekrški

Menite, da ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili? Vse v zvezi s prometnimi prekrški.

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
Oškodninski zahtevki - tv oglas
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×